Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die TrdMrx Legal verwerkt.

TrdMrx Legal met KvK nummer 59441712 is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in het beschermen van intellectuele eigendom. TrdMrx Legal is gevestigd aan de Tweede Helmersstraat 44-3, 1054 CL te Amsterdam. Het postadres van TrdMrx Legal is Postbus 102, 1500 EC Zaandam.

Welke gegevens verwerken wij?

TrdMrx Legal verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Contactgegevens (zoals voor- en achternamen, bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, email adressen) en betalingsgegevens (zoals bankrekeningnummer en bankgegevens). Deze gegevens zijn in principe door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een opdrachtverlening of bij het verzoeken om informatie over onze diensten.

– IP-adressen en gegevens over bezoek aan onze website, voor zover deze door Google Analytics beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens zijn anoniem en niet verbonden aan uw naam, bedrijf of emailadres.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

TrdMrx Legal verwerkt persoonsgegevens voor:

– het uitvoeren van overeenkomsten, waaronder ook facturering valt;

– het verstrekken van informatie over diensten en producten en juridische en bedrijfsontwikkelingen, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven;

– het onderhouden van clienten contact;

– het analyseren van het bezoekersgedrag op onze website.

Opslagperiode

Gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door TrdMrx Legal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Dit kan anders zijn, wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrdMrx Legal deelt persoonsgegevens met verschillende derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook deelt zij deze gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. TrdMrx Legal deelt persoonsgegevens met derden wanneer wij deze gebruiken om ons te ondersteunen bij een van bovengenoemde doelen, zoals het uitsturen van nieuwsbrieven en boekhouding.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

TrdMrx Legal gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het is mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browser instellingen worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan uzelf of een andere partij. Daarnaast kunt u een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door TrdMrx Legal.

Wij zullen de persoonsgegevens op verzoek geheel verwijderen wanneer wij de persoonsgegevens niet nodig hebben in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, een juridische procedure of andere wettelijke verplichtingen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij ter bescherming van uw privacy om identificatie vragen.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar lydian@trdmrx.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TrdMrx Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen continue passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via lydian@trdmrx.com.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt periodiek aangepast. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina. We adviseren  u deze verklaring regelmatig door te nemen om te bepalen of u hier nog akkoord mee bent. Deze privacyverklaring geldt vanaf mei 2018.

Klacht indienen?

Neem in geval van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens contact met ons op via lydian@trdmrx.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wanneer u meer informatie van ons wenst over bovenstaand onderwerp, neem dan gerust contact met ons op. Email naar lydian@trdmrx.com of bel +31 85 3030618.