Algemene Voorwaarden

English

 

Algemene voorwaarden van TrdMrx Legal gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de KvK Amsterdam te Amsterdam. TrdMrx Legal is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 59441712. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van TrdMrx Legal.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle rechtshandelingen die daaruit voortvloeien tussen TrdMrx Legal (hierna te noemen TrdMrx Legal ) en enige derde (hierna te noemen de opdrachtgever) die TrdMrx Legal opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Alle offertes en aanbiedingen van TrdMrx Legal zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3 Indien en voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, moeten deze afwijkingen uitdrukkelijk erkend en schriftelijk overeengekomen zijn door TrdMrx Legal. Alle bepalingen waarvan niet afgeweken wordt, zijn onverkort van toepassing.

1.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De bewuste niet geldige bepaling zal dan vervangen worden door een geldige bepaling die naar de strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling komt.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk door TrdMrx Legal van de hand gewezen.

1.6. TrdMrx Legal heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TrdMrx Legal komen tot stand op het moment waarop de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en TrdMrx Legal deze opdracht accepteert, rekening houdend met het bepaalde in artikel 7.1.

2.2 Alle overeenkomsten/ handelingen die daardoor, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk verricht worden, worden geacht een uitvoering te zijn van deze overeenkomst.

2.3 Door het aangaan van een overeenkomst met TrdMrx Legal, verleent de opdrachtgever TrdMrx Legal een volmacht om, indien zij dit nodig acht voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen. Deze volmacht omvat tevens het namens de opdrachtgever accepteren van algemene voorwaarden van derden.

2.4 Alle opdrachten (met terzijdestelling van art 7:404, 7:407-2 en 7:409 BW) worden uitsluitend door TrdMrx Legal aanvaardt en door haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling en wens is van de opdrachtgever dat dit geschiedt door een bepaald persoon.

2.5 Indien een opdracht niet schriftelijk door TrdMrx Legal is bevestigd, dan is de door TrdMrx Legal gegeven uitleg van de inhoud en strekking van de opdracht doorslaggevend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.

2.6 TrdMrx Legal behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.7. Alle overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden, tenzij opdrachtgever en TrdMrx Legal uitdrukkelijk anders overeenkomen. Overeenkomsten voor bewakingsabonnementen voor merken, welke gedurende het kalenderjaar worden gestart, worden aangegaan tot en met 31 december van dat kalenderjaar. Alle overeenkomsten worden automatisch verlengd met een periode van twaalf maanden, inclusief bewakingsabonnementen voor merken welke tijdens een kalenderjaar zijn gestart, tenzij opdrachtgever en TrdMrx Legal uitdrukkelijk en schriftelijk of via elektronische weg anders overeenkomen. Zowel de opdrachtgever als TrdMrx Legal kan de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, schriftelijk of via de elektronische weg opzeggen tegen het einde van de periode van twaalf maanden of in het geval van een bewakingsabonnementen voor merken voor 1 december van het kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. TrdMrx Legal behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren na een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en zal de opdrachtgever hiervan twee maanden voor ingang van de prijswijziging op de hoogte brengen.

Artikel 3. Informatie en verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 TrdMrx Legal voert de opdracht uit aan de hand van de verstrekte informatie door de opdrachtgever. Om die opdracht uit te kunnen voeren, is de opdrachtgever gehouden schriftelijk volledige, gedetailleerde en duidelijke informatie met betrekking tot de opdracht aan TrdMrx Legal te verstrekken, waaronder informatie waarmee de opdrachtgever bekend is met betrekking tot eerdere aanvragen, publicaties, kwesties en andere partijen of eerdere incidenten. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, ook indien dit te goeder trouw gebeurde, ontslaat TrdMrx Legal van iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen en geeft TrdMrx Legal het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Opdrachtgever is gehouden TrdMrx Legal tijdig schriftelijk en duidelijk wijzigingen in haar adres- en contactgegevens door te geven. Indien TrdMrx Legal niet in staat is contact te krijgen met de opdrachtgever, dan is zij bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen.

3.3 Opdrachtgever is gerechtigd tot en zelf verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en deugdelijke aanlevering van alle noodzakelijke documenten, bestanden, afdrukken en gegevens en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

3.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van termijnen voor onder andere (doch niet beperkt tot) vernieuwingen of andere handelingen om depots en registraties in stand te houden. TrdMrx Legal is nimmer gehouden om vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid, toelaatbaarheid of beschermbaarheid van een merk, model, handelsnaam, domein of andere hieraan gerelateerde rechten.

3.5 TrdMrx Legal zal alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk behandelen. Deze bepaling heeft echter geen betrekking op informatie die al bekend was bij TrdMrx Legal .

Artikel 4. Uitvoering Werkzaamheden

4.1 TrdMrx Legal zal de verstrekte opdracht naar beste kunnen met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren, met in acht neming van de regels die naar de maatstaven van goed ondernemerschap in de beroepsuitoefening gebruikelijk zijn.

4.2 Is voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever TrdMrx Legal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

4.3 De opdrachtgever erkent en stemt nadrukkelijk in met de volgende randvoorwaarden:

– het verrichten van onderzoeken door TrdMrx Legal, of via derden, naar merken, modellen, domeinen etc., beperkt zich tot die registraties die zijn ingeschreven in de bewuste registers en door de autoriteiten zijn openbaar gemaakt;

– bij bovengenoemde onderzoeken kan door TrdMrx Legal geen volledigheid gegarandeerd worden, nog enige garantie worden gegeven ten aanzien van de resultaten. Adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk, model, domeinnaam etc. worden vrijblijvend door TrdMrx Legal gegeven. De beslissing om het merk, model, domeinnaam etc. te gaan voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek/ rapportage, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

– de opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig instrueren van TrdMrx Legal en het aanleveren van de benodigde materialen, al dan niet digitaal, om rechten te vestigen en in stand te houden; bij de bewaking van merken, modellen etc. wordt geen garanties gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking;

– TrdMrx Legal zal voor het in stand houden van registraties en vernieuwingen van merken of modellen etc. de opdrachtgever tijdig een herinnering sturen op het door opdrachtgever opgegeven (email)adres. De opdrachtgever blijft echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de termijnen en het tijdig verstrekken van de uiteindelijke opdracht om deze rechten in stand te houden.

– de beslissing van de opdrachtgever bezwaar aan te tekenen tegen een merk, model, handelsnaam of domeinnaam van een derde partij wordt volledig door en voor rekening en risico van opdrachtgever genomen.

– in geval van een opdracht tot bewaking van een merk zal TrdMrx Legal opdrachtgever waarschuwen wanneer door een derde een merk wordt aangevraagd welke mogelijkheid inbreuk maakt op de merkrechten van opdrachtgever. TrdMrx Legal kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij een mogelijk inbreuk makend merk niet hebben gesignaleerd aan de opdrachtgever.

– bij een verzoek van opdrachtgever tot inschrijving of verlenging van een merk, model, handelsnaam of domeinnaam in het betreffende register is de taak van TrdMrx Legal beperkt tot het (doen) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten.

– TrdMrx Legal is niet gehouden vooraf op eigen initiatief te onderzoeken of te adviseren of een merk, model, handelsnaam en/of domeinnaam beschikbaar, toelaatbaar, beschermbaar is en/of te gebruiken is.

– TrdMrx Legal geeft aan welke informatie of documenten door opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. Bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever staat het TrdMrx Legal vrij in geval van een situatie waarbij reageren vereist is en uitstel van een termijn niet mogelijk is, naar eigen inzicht te handelen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 TrdMrx Legal staat niet in voor de volledigheid en correctheid van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

5.2 De werkzaamheden van TrdMrx Legal hebben een adviserend karakter waarbij subjectieve beoordelingsaspecten een rol spelen. Opdrachtgever sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die ontstaat als gevolg of in verband met deze werkzaamheden. TrdMrx Legal is uitsluitend aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van TrdMrx Legal.

5.3 TrdMrx Legal aanvaardt, behoudens grove schuld en opzet, geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever. Indien TrdMrx Legal, ondanks de in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen toch aansprakelijk zijn, dan blijft de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door TrdMrx Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, indien deze verzekering hierop van toepassing is.

5.4 Mocht TrdMrx Legal onverminderd bovenstaande (in artikel 5.3) toch aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht die aanleiding gaf tot de schade. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan €1.500,-. De aansprakelijkheid van TrdMrx Legal voor (gevolg)schade voor opdrachtgever waaronder mede wordt begrepen boetes, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade als gevolg van het aanpassen van huisstijldragers, internetsites, reputatieschade en kosten van het depot, is uitgesloten.

5.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van TrdMrx Legal berust bij de opdrachtgever, die deze bewijslast aanvaardt.

5.6 De opdrachtgever vrijwaart TrdMrx Legal ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de opdracht dan wel enig door TrdMrx Legal verrichte handelingen als gevolg van de opdracht.

5.7 In alle gevallen waarin TrdMrx Legal afhankelijk is van de medewerking van derden of indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht, is iedere aansprakelijkheid van TrdMrx Legal voor schade die het gevolg is van of verband houdt met enig handelen of nalaten van die derde uitgesloten. In voorkomende gevallen zal de opdrachtgever die derde rechtstreeks aansprakelijk dienen te stellen. TrdMrx Legal zal de opdrachtgever hierbij behulpzaam zijn.

5.8 Iedere vordering jegens TrdMrx Legal vervalt één jaar vanaf de datum waarop werkzaamheden zijn verricht waarop de vordering betrekking heeft.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan de schuld of voor rekening komt van TrdMrx Legal . Van overmacht aan haar zijde is eveneens sprake indien TrdMrx Legal na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen door ziekte of andere verhinderingen van een medewerker van TrdMrx Legal. Onder overmacht is tevens begrepen omstandigheden zoals mobilisatie, oorlog, brand, overstromingen, stakingen, onlusten, computerstoringen, stremmingen vervoer, storingen bij telecommunicatie of postbedrijven, niet leveren van diensten door nutsbedrijven en alle andere omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van TrdMrx Legal gevergd kan worden dat zij aan haar verplichtingen voldoet.

6.2 Tevens is er sprake van overmacht indien de opdrachtgever onjuiste of niet volledige gegevens verstrekt, dan wel bij het ontbreken van voldoende medewerking door de opdrachtgever.

6.3 Bij overmacht heeft TrdMrx Legal het recht (zonder gerechtelijke tussenkomst) de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die overmacht oplevert voortduurt dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij aansprakelijk te worden voor de gevolgen.

6.4 TrdMrx Legal is immer gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden, welke in de uitoefening van de overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7. Honorarium en kosten

7.1 De honorering van de door TrdMrx Legal verrichte werkzaamheden is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht en is gebaseerd op de volgende tarieven: overheidstaksen voor het indienen en in stand houden van rechten, honoraria van derden zoals buitenlandse agenten en onderzoeksbureaus, uurtarieven van gemachtigden voor verrichte werkzaamheden en bureaukosten.

7.2 De door TrdMrx Legal aan opdrachtgever verstrekte kostenbegroting is zuiver indicatief en exclusief BTW.

7.3 TrdMrx Legal is gerechtigd om na de start van de overeenkomst kostenverhogingen van o.a. overheidstaksen door te belasten aan opdrachtgever. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.4 De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door TrdMrx Legal aan opdrachtgever bevestigde prijzen.

7.5 In de tarieven zijn niet inbegrepen de kosten voor legalisaties, extra klassen, gebruiksverklaringen, het na de vervaltermijn vernieuwen, verschaffing en vertaling van prioriteitsbewijzen, documentgegevens, tekeningen, registeruittreksels, vertalingen en classificaties. Tevens zijn niet opgenomen kosten die na indiening van de aanvraag ontstaan door publicatie, onderhandelingen met derden, problemen bij bezwaren, opposities en verweer tegen weigeringen e.d. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever.

7.6 Prijswijzigingen door koerswisselingen, wettelijke taksen en het honorarium van deskundigen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

7.7 TrdMrx Legal is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever een aanbetaling te vragen voor de te leveren diensten.

Artikel 8. Betalingen

8.1 TrdMrx Legal brengt haar honorarium en aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening middels voorschotnota’s, tussentijdse en/ of einddeclaraties (geheel naar eigen keuze van TrdMrx Legal ). Indien TrdMrx Legal een voorschotnota stuurt, dan geldt de opdracht van de opdrachtgever pas als een definitieve opdracht zodra de nota is voldaan. Na ontvangst van de betaling zal TrdMrx Legal haar werkzaamheden aanvangen.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van TrdMrx Legal. Betaling geschiedt op rekeningnummer NL02 INGB 0006 6900 74, bank naam ING.

8.3 Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

8.4 Elke nota of vordering van TrdMrx Legal wordt beschouwd als een afzonderlijke vordering op de opdrachtgever.

8.5 Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever wordt gestuurd naar een derde, dan zijn beide partijen en de partij op wiens naam de intellectuele eigendomsrechten zijn gevestigd gehouden tot betaling. Zij kunnen allen door TrdMrx Legal tot betaling worden gemaand.

8.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is TrdMrx Legal steeds gerechtigd de vertragingsrente van 1,5 % per maand in rekening te brengen, waarbij een deel van de maand als volle maand geldt.

8.7 Indien er niet tijdig betaald wordt, is TrdMrx Legal gerechtigd de uitvoering onmiddellijk op te schorten dan wel te staken, zonder daarmee op enigerlei schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever. Het niet tijdig betalen van nota’s kan tot verval van rechten leiden. Als een of meer nota’s niet tijdig zijn betaald dan is TrdMrx Legal gerechtigd alle werkzaamheden voor deze opdrachtgever op te schorten en te staken en is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het uitblijven van werkzaamheden.

8.8 Tot meerdere zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever, verleent de opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan TrdMrx Legal op alle door TrdMrx Legal voor of namens de opdrachtgever gedeponeerde en gevestigde intellectuele eigendomsrechten, waaronder uitdrukkelijk haar merken, modellen en domeinnamen. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever is het bewijs van het bestaan van dit pandrecht.

8.9 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan TrdMrx Legal te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van het incassobureau, wettelijke rente, de werkelijk gemaakte kosten en loon van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte vastgestelde vergoeding voor proceskosten overschrijden, met een minimum van € 175,-.

8.10 Indien is overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten op resultaten van de diensten zullen worden overgedragen, vindt deze overdracht plaats onder opschortende voorwaarde van volledige nakoming door opdrachtgever van al zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9. Reclames

9.1 Reclames inzake tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door TrdMrx Legal dienen binnen 30 dagen na het beëindigen van de opdracht bericht te worden aan TrdMrx Legal.

9.2 Mocht de opdracht nog niet beëindigd zijn, dan dient de opdrachtgever dit terstond te melden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de constatering hiervan. Reclames in verband met rekeningen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum ontvangen zijn door TrdMrx Legal.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten in het kader van de uitvoering van een overeenkomst verrichte diensten (zoals programmatuur, websites, databestanden, analyses, documentatie, ontwerpen, methodes, rapporten, adviezen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten bij TrdMrx Legal. Indien de diensten strekken tot de ontwikkeling van een naam en/of slogan, dan worden de Intellectuele Eigendomsrechten van één naam of slogan (tenzij anders overeengekomen), overgedragen aan opdrachtgever mits de ter zake verschuldigde vergoedingen volledig door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11. Geheimhouding

Mondelinge, schriftelijke of via de elektronische weg verstrekte informatie van vertrouwelijke aard, welke door partijen aan elkaar zijn verstrekt in het kader van de uitvoering van de diensten, zal, zowel vóór het aangaan van de overeenkomst, gedurende de overeenkomst, als na beëindiging van de overeenkomst, tot zolang het nodig is, geheim worden gehouden. Informatie zal in ieder geval als geheim worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. TrdMrx Legal en opdrachtgever zullen de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor zij door de andere partij is verstrekt en zal door haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.

Artikel 12. Beëindiging

12.1 Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit met TrdMrx Legal gesloten overeenkomst voortvloeit dan is TrdMrx Legal gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan TrdMrx Legal toekomende rechten, de overeenkomst (zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te beëindigen dan wel op te schorten door een enkele schriftelijke verklaring. Dit is tevens het geval bij faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever.

12.2 Alle vorderingen van TrdMrx Legal op de opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar. De opdrachtgever blijft daarbij aansprakelijk voor alle door TrdMrx Legal geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

12.3 Heeft opdrachtgever op het moment van ontbinding al prestaties uitgevoerd ter uitvoering van de overeenkomst ontvangen, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover TrdMrx Legal ten aanzien van de prestaties in verzuim is. Bedragen die TrdMrx Legal al voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat TrdMrx Legal al ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle tussen TrdMrx Legal en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/ of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Mogelijke geschillen kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd het recht van TrdMrx Legal eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.